Studio MiSt in Harderwijk route studiomist harderwijk aanmelden studiomist contact studiomist harderwijk
schildercursus_dinsdagavondschildercursus_woensdagavondwatleerjebijstudiomistwaaromstudiomistnieuws studio mist
schildercursus_donderdagavondworkshops bij Studio MiStkunstnieuws

schildercursus studiomist Studio MiSt - Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig vanaf 7 januari 2019

INSCHRIJVING

– Inschrijving is verplicht digitaal via de website;
– Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld;
– De inschrijving voor cursussen geldt voor de gehele cursusperiode;
– De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. U ontvangt minimaal 1 week voor aanvang bericht als de cursus niet doorgaat;
– Inschrijving is niet mogelijk zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde lesgeld in voorgaande jaren;
– Bij inschrijving via de digitale aanmelding verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de bepalingen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van Studio MiSt en verklaart zich daarmee akkoord.

PLAATSING
– Iedereen die geplaatst kan worden ontvangt een bevestiging van plaatsing;
– Volgers van een proefles worden geplaatst na definitieve inschrijving
– Na bevestiging van plaatsing is de inschrijving definitief en verplicht u zich tot betaling van de lesprijs
– Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht en wordt op de wachtlijst geplaatst.
– Tussentijds instromen is in overleg mogelijk. Het lesgeld wordt naar rato verrekend.

ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
– Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de cursusadministratie;
– Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht;
– Bij annulering binnen twee weken vóór de besproken cursus/lessen serie vervalt 50% van het deelnemersgeld (tot een max. van € 180,-) Studio MiSt wegens gemaakte kosten;
– Het recht om de lessen te blijven volgen kan worden opgeschort als er niet voldaan is aan de verplichting tot betalen van het verschuldigde lesgeld;
– Na aanvang van de cursus heeft u in principe geen recht op restitutie van het lesgeld.

U kunt in bepaalde gevallen een verzoek tot restitutie van lesgeld indienen. Toekenning wordt beslist door de eigenaar.
– Restitutie van lesgeld wordt verleend op schriftelijk verzoek in geval van ziekte, verhuizing, overlijden of bijzondere omstandigheid beoordeeld door de eigenaar.

TARIEVEN
– Voor het volgen van cursussen wordt aan de lesgeldplichtige lesgeld in rekening gebracht;
– De tarieven van de cursussen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld;
– Lesgeldplichtig is:
a. voor de cursist tot 18 jaar, degene die de ouderlijke macht uitoefent
b. voor de cursist, staande onder voogdij, degene die de voogdij uitoefent
c. de cursist zelf in alle overige gevallen;
– Bepalend voor de leeftijd van de cursist is de leeftijd op 1 september van het beginnend cursusjaar; voor cursisten die gedurende het cursusseizoen inschrijven geldt de leeftijd op het moment van inschrijving.

MATERIAALKOSTEN
– In het lesgeld is een bedrag opgenomen voor het gebruik van basisvoorzieningen.
Niet inbegrepen zijn beelddragers anders dan papier. Dit wordt overlegd met de cursusgroep.

BETALING LESGELD
– Het verschuldigde lesgeld wordt door middel van een gedagtekende, gespecificeerde nota in rekening gebracht;
– Betaling kan in één termijn door middel van overschrijving binnen de op de factuur gesteld vervaldatum.

VERZUIM EN UITVAL VAN LESSEN
– Bij uitval en bij afwezigheid van de docent worden de lessen op een later tijdstip ingehaald. De cursus loopt in de meeste gevallen langer door;
– Bij een te verwachten langdurige uitval van lessen door ziekte of andere omstandigheden en indien een cursus voortijdig onderbroken wordt en de vervallen lessen niet binnen redelijke termijn kunnen worden gegeven, dan ontvangt u restitutie over de lessen die niet zijn uitgevoerd;
– Wanneer de deelnemer zich afmeldt voor een lesmoment wordt er geen restitutie van de lesgelden verleend, behalve met een geldige restitutie reden benoemd bij paragraaf ‘annulering / tussentijdse beëindiging’
– De deelnemer wordt verzocht om zich, bij verhindering of ziekte, af te melden.

PRIVACY STATEMENT / AVG VOORWAARDEN
– Op het vergaren en documenteren van cursistgegevens is de privacywetgeving (AVG) van toepassing;
– De cursistgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die de gegevens functioneel nodig hebben;
– Studio MiSt mag en wil geen cursistgegevens uitwisselen met externe partijen;
– Studio MiSt gebruikt cursistgegevens alleen voor berichtgeving rondom de inschrijving en lessen en voor direct gerelateerde activiteiten. Tenzij de cursist heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van Studio MiSt;
– Cursistgegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals cursistenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften;
– Studio MiSt laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen en voorstellingen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van Studio MiSt. StudioMiSt maakt enkel gebruik van de ontstane kunstwerken en vermijd m.i.v. 2019 herkenbare persoonsfotografie.

SLOTBEPALINGEN
– Voor zover niet anders is bepaald is de eigenaar van Studio MiSt belast met de uitvoering van bovenstaande regeling;
– Studio MiSt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de cursussen. Uitzondering vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Studio MiSt wordt vastgesteld;
– Studio MiSt behoudt zich het recht voor af te wijken van de in het programma verstrekte informatie, zoals gegevens over workshops, cursussen, aanvangstijden en prijzen.